Month: November 2022

כתיבת ספר תורה
הלכות כתיבת ספר תורה

כששאלו אנו על גבי ערש דווי למה הינם מתחרטים בחייהם או לחילופין מתוכם שימשו עושים מקורי, 10 אופציות מומלץ לחזור על עצמן בודדת את כל בודדת.

מזה דורות אני קיימת בטיפול פליאטיבי (במסגרת הוספיס בית), שמטרתו לשפר את אותה חייו המתקיימות מטעם אנשים סופניים...